LSS-utredningens resultat hittills

Jag sitter, som många av er säkert redan vet, som ledamot i Funktionsrätts LSS-arbetsgrupp, den grupp som ska fungera som stöd för de två experter som utredningen har löpande kommunikation med.

I torsdags publicerade Funktionsrätt en debattartikel i SvD om de förslag som kommit från LSS-utredningen, i form av de kapitel som finns nu. Utredningen ska presenteras snart, i december, så stora delar är förstås redan färdigskrivna. Det säger ju sig självt att man inte skriver ihop hela utredningsrapporten sista veckorna, utan en stor del av rapporten är redan klar, och det är alltså de delar som är färdiga som redan nu kommenteras. Det materialet har skickats ut till Funktionsrätt inför mötet nästa vecka, och det är alltså det materialet vi i arbetsgruppen haft förberedande möten kring. Ett par av kapitlen har dessutom läckt till media och andra utomstående.

Jag vill understryka att materialet till största del har hanterats i pappersformat i Funktionsrätts lokaler, jag har alltså inte tillgång till dokumenten i skrivande stund.

Vi i Svenska Downföreningen, där jag är styrelseledamot, kommenterade också debattartikeln själva. Detta går att läsa på Svenska Downföreningens webb.

Det utredningen vill göra är att

* ta bort assistansen för barn upp till 16 år, och istället införa en ny kommunal insats. Det skulle innebära att kommunerna får fullt ansvar för alla insatser för alla barn. Detta skulle innebära stora kostnader för kommunerna, och det skulle ta bort inflytandet och självstyret över vem som tar hand om ditt barn, vilka som ska vara i ditt eget hem stora delar av dygnet. Man vill också genom att dra ner ersättningen begränsa omfattningen av anhöriga som assistenter, vilket skulle innebära att privatlivet för många familjer i princip försvinner, och för att få ett privatliv måste man lämna bort sitt barn/sin anhöriga. Man får alltså välja mellan att lämna bort sitt barn/sin anhöriga eller att delvis ansvara för assistansen själv och då kunna vara bekväm i att fisa runt i pyjamas en halv söndag om man vill.

* Begränsa assistans för övriga behov till 15 timmar i veckan för alla. Detta skulle innebära stora neddragningar i antal timmar för assistans för alla som har den, då de flesta timmarna beviljas för just övriga behov (dvs inte grundläggande, som är personlig hygien, måltider, på- och avklädning – ytterkläder ingår inte, kommunikation – här beviljas ytterst liten tid).
Utredningen menar att man då kan komplettera med hemtjänst vilket skulle orsaka stora kostnader för kommunerna då hemtjänsten ökar i omfattning – hemtjänst ingår heller inte i LSS-utjämningen eftersom det är en SoL-insats. Kostnaden ska bäras av kommunen självt. Dessutom kommer det behövas samordningsinsatser mellan landsting – statlig assistans – hemtjänst, denna kommer också högst troligt att hamna hos kommunerna.

* endast praktiska behov ska berättiga till assistans. Vi som har anhöriga som rent fysiskt faktiskt kan klä på sig själva, eller rent praktiskt kan *gå* till skolan, men där en utvecklingsstörning eller autism gör att man kanske inte förstår att man ska göra just det kommer alltså inte få assistans. Alternativet blir då kommunala insatser, eller att sluta jobba och ta hand om våra anhöriga själva. Oavsett blir det en kostnad för kommunerna, antingen genom att man betalar insatsen, eller en förlorad skatteintäkt.

* ta bort insatsen Ledsagning. En grav inskränkning för många, särskilt personer med synnedsättning.

Även fortsatt skulle kommunerna stå för kostnaden för de 20 första timmarna statlig assistans, precis som idag. Dessutom vill utredningen behålla begränsningen för assistansen vad gäller andning etc, andning ska fortsättningsvis inte heller vara ett grundläggande behov, vilket också skyfflar över en hel del kostnader på kommunerna. Ni har säkert läst om Eija som flyttade från Danderyd till Boden för att få kommunal assistans. Skrivningarna i utredningen bekräftar att det är så man även fortsatt vill ha det.

Alla insatta, utom utredarna, gör bedömningen att kommunernas socialtjänster – där LSS ingår – kommer att få en enorm belastningsökning, och det är redan idag svårt att rekrytera socionomer. Man bedömer också att fler kommer att söka gruppbostad/bostad med särskilt stöd, och där finns det en grav brist på bostäder redan idag i många kommuner, inklusive Värmdö där jag själv bor.

Det här har enorm bäring på kommunerna. Utredningen uppskattar det som att staten sparar 500 miljoner och kommunernas kostnader ökar 500 miljoner. I princip alla andra insatta, utom utredarna, beräknar kommunernas kostnadsökningar som betydligt större och då har kapitlen som handlar om omfattningen av de nya kommunala insatserna inte kommit i färdigt skick ännu. Skulle det vara så att de nya kommunala insatserna blir “små” kommer kommunernas kostnader ändå öka i och med att behoven kvarstår och då behöver täckas av SoL istället.

Utredaren har svarat på Funktionsrätts debattartikel och skriver att de nya insatserna “syftar till en ökad kvalitet och mer ändamålsenliga LSS insatser” – det är en snygg omskrivning för att staten och kommunerna ska bestämma vilka insatser du ska ha och vem som ska utföra dem, istället för du själv som det är i assistansen. Det är en grav inskränkning av den rätt funktionsnedsatta med assistans har idag, och det strider rejält mot Funktionsrättskonventionen som Sverige ratificerat.

I GP:s text står också att ” ‘Det jag funderar på är att alla ska få 15 timmar för sådana behov, utan att behöva ange vad de ska användas till. Någon utredning av behovet ska därför inte ske.’ Den som har behov av assistans för exempelvis arbete, studier eller fritidsaktiviteter ska få stöd för detta, enligt utredaren.” Men. Tricket med att exemplifiera i utredningar = förarbeten är att praxis brukar bli just exakt de exempel man anger. Det är tydligt framförallt vad gäller de grundläggande behoven som finns i LSS idag.  I utredningsmaterialet är de behov man kan få utökad assistans för specificerat till arbete, studier, politiskt engagemang och intresseföreningar. Det skulle innebära att du måste trycka in precis allt annat som du gör på din fritid på 15 timmar i veckan. Vem hinner handla mat, göra ärenden, träna, läsa läxor med barnen, klippa gräset och allt annat man vill göra på 15 timmar i veckan? Och varför är ett politiskt engagemang viktigare än t ex att vara tränare för barn i fotboll?

Utredaren har också i sina förslag totalt missat att de kommunala insatserna som finns i dag ofta fungerar väldigt dåligt. LSS-handläggarna styrs idag hårdare av kommunernas budget, dvs det kommunala självstyret och principen “budget i balans”, än vilka rättigheter individer har enligt LSS. Individer med kommunala insatser får i alldeles för många kommuner inte det stöd de behöver, och eftersom det heller inte finns rättshjälp i dessa insatser blir det heller inga prejudikat att luta sig mot.
Kommunerna är enligt min erfarenhet generellt bättre på genomförandet än myndighetsdelen av LSS, men även där behöver kommunernas verksamheter kontrolleras minst lika hårt som privata aktörer, med tanke på de skandaler som med jämna mellanrum dyker upp i media.

Kompetensbristen hos utredarna är väldigt tydlig i materialet, de har skrämmande dålig insikt i hur det kan vara att leva med funktionsnedsättningar. Att utredningen dessutom så uppenbart och nästan provokativt struntar i att regeringen drog tillbaka sparkraven på utredningen är inget annat än en skandal.

Tillträdande regering måste – förutom att slänga denna utredning i papperskorgen innan den läggs fram – omgående tillsätta en snabbutredning för att möta de akuta behov som de senaste åren framgått med all önskvärd tydlighet, och dessutom tillsätta en parlamentarisk utredning som tillsammans med Funktionsrätt och andra intresseförbund ska ta fram ett bättre sätt att hantera dessa frågor, uppdatera LSS eller kanske ta fram något helt nytt och bättre.

This entry was posted in Allmänt, Funkis. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.