Länksamling – LSS-relaterat

Generella länkar

Lagar: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/ eller https://lagen.nu/

Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/sosfs, http://www.socialstyrelsen.se/regelverk

LSS: https://lagen.nu/1993:387

LSS-propositionen (förarbetet): http://data.riksdagen.se/fil/1b206c4b-e466-473b-ad84-0e1d9c87b719

Utjämningssystemet: http://www.scb.se/Statistik/OE/OE0115/_dokument/Beskrivning-av-utjamningssystemet-for-LSS-2017-prel-1.pdf

Utjämningssystemet, siffror: http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-amne/Offentlig-ekonomi/Finanser-for-den-kommunala-sektorn/Kommunalekonomisk-utjamning-och-utjamning-av-LSS-kostnader/#c_li_405829

LSS-utredningen

Kommittédirektivet: http://www.regeringen.se/contentassets/72147037df874b5da65fb16afd376244/oversyn-av-insatser-enligt-lss-och-assistansersattningen.pdf

Riktlinjer, prejudikat, andra vägledande beslut

JO-beslut om tidsbegränsade insatser:
http://www.jo.se/PageFiles/4630/4207-2000.pdf

Socialstyrelsens handbok för LSS-insatser till barn och ungdomar: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2014/2014-1-23

De diskuterade prejudikaten: http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/R%C3%A4ttsfall/HFD%202015%20ref.%2046.pdf

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%C3%B6randen/2012/Juli/1-12.pdf

Rapporter och annat läsvärt

Länsstyrelsens studie om kommunala LSS-riktlinjer: http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/sv/publikationer/2007/LSS_rapport_07_talsyntesanpassad.pdf

LSS-skola på Heja Olika: https://hejaolika.se/lss-skolan

Aktuellt

Regleringsbrevet till Försäkringskassan 2016: http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17015